EL P.A.T. A L'ESCOLA VEDRUNA MANRESA

 

L'acció tutorial és un aspecte fonamental de l'educació escolar i un dels factors de la qualitat de l'acció educativa.

 

L'Escola Vedruna desitja i subratlla la PERSONA responsable, humana i amb valors.

Quan la persona surt de l'escola té un horitzó clar, tot sota uns criteris.

 

Vetllem per una educació de qualitat sent coherent entre tots els nivells curriculars, integral (tenint en compte el desenvolupament de la persona) i eficaç (donant resposta a les necessitats socials).

 

Com a escola que dóna qualitat d'ensenyament :

  • Transmet ensenyament significatiu.
  • Prioritza els valors humans.
  • Hi ha sentit entre el SER i el DIR.
  • Activem a l'alumne en la motivació que el fa de noves respostes.
  • Es proporciona una educació personalitzada i personalitzadora: l'alumne és una realitat única amb unes limitacions i amb unes capacitats, amb un ritme d'aprenentatge diferent als altres. 
  • Integrem la família en el procés educatiu. 
  • Els continguts són tractats en coherència amb els valors. 
  • El mestre és obert, afable, tranquil, acollidor, però ferm i coherent.

 

OBJECTIUS GENERALS DE L'ACCIÓ TUTORIAL

➢ Contribuir a la personalització de l'ensenyament i a la formació integral dels alumnes, afavorint l'exercici de les capacitats pròpies de tots els àmbits de desenvolupament personal: psicomotor, intel·lectual i cognitiu, d'autonomia personal, de relacions interpersonals, d'inserció social i àmbit transcendent religiós.

➢ Adequar les propostes educatives a les necessitats particulars dels alumnes, fent que l'escola s'adapti als alumnes i no els alumnes a l'escola. 

➢ Subratllar els aspectes orientadors de l'educació atenent al context en què viuen els alumnes i el futur que els espera, i afavorint l'adquisició d'aprenentatges funcionals i connectats amb l'entorn.

➢ Afavorir l'adquisició de la maduresa personal, el desenvolupament de la pròpia identitat i el propi sistema de valors.

➢ Prevenir les dificultats d'aprenentatge.

➢ Contribuir a l'adequada relació i interacció entre els diferents components de la comunitat educativa., sobretot els mestres, els alumnes i llurs pares, i també la relació del centre amb l'entorn social i cultural.

 

RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

 

Considerem l'àmbit de relació família-escola molt important dins del món escolar, ja que l'escola és la prolongació i el complement de la família pel que fa a l'educació dels seus fills. Per això, l'intercanvi i la cooperació entre pares i mestres són indispensables. Si no hi ha complicitat entre ells pot deixar d'haver-hi part del resultat esperat de l'educació dels nostres infants. En canvi, si tots plegats caminem cap a una mateixa direcció, partim dels mateixos objectius i duem a terme els acords que prenem, hi ha moltes més possibilitats d'obtenir una formació integral de l'alumne/a al final de la seva escolarització.

Per això treballem per tal de:

➢ Contribuir a l'establiment de relacions fluïdes amb els pares i mares dels alumnes, i facilitar la connexió entre l'escola i les famílies.

➢ Implicar els pares en activitats de suport a l'aprenentatge i orientació de llurs fills/es, que hi hagi continuïtat entre casa i l'escola.

➢ Informar els pares de tots aquells assumptes que afectin l'educació de llurs fills/es.

➢ Fomentar la participació activa en la vida de l'escola de manera constructiva.

➢ Fer de mediador en les situacions de conflicte entre alumnes i mestres, i informar oportunament a les famílies.

 

Tot plegat ho anirem duent a terme al llarg de cada curs a través de:

➢ Les reunions de curs.

➢ Les entrevistes amb les famílies.

 

TUTORIES GRUPALS

Partint dels objectius generals de l'acció tutorial, ens marquem un espai i un temps concret a per treballar-los, tot i que ja sabem que són objectius d'eix transversal que s'han de potenciar sempre.

És per això que cada nivell, dins del seu horari d'aula, té una hora setmanal dedicada a la tutoria grupal i en funció de cada nivell i/o cicle hi ha uns objectius específics a treballar al llarg de cada curs.

Paral·lelament als objectius específics, com escola cristiana, aprofitem l'hora de tutoria grupal per a treballar els diferents temps litúrgics d'advent i quaresma, sempre en funció el lema de l'any que proposa l'Equip General de Pastoral de les escoles Vedruna.

També fem constar, dins la tutoria grupal, el "Bon dia” que fem diàriament, només començar la jornada escolar. És un petit espai de temps molt intens i interessant dedicat, principalment a la reflexió personal i/o grupal. Els textos estan programats i preparats, segons el tema de l'any i l'eslògan específic que hi hagi per aquell mes. Alhora s'aprofita per a resoldre, parlar, comentar... algun aspecte interessant que sigui d'interès per a tothom. És un moment en el que s'intenta fer participar al màxim als/ a les alumnes per tal que s'expressin i donin la seva opinió després d'haver fet una reflexió.

 

TUTORIA INDIVIDUAL

Dins l'horari escolar cada tutor/a disposa d'una hora setmanal de tutoria individual. Aquesta es caracteritza per a dedicar un temps determinat a un alumne/a en concret. És una atenció personalitzada cap aquella persona durant la qual es pretén encaminar-la i ajudar-la en tot el que faci falta.

Acostumem a dedicar aquests moment a parlar amb els alumnes de:

➢ L'evolució personal a nivell d'aprenentatges.

➢ La seva actitud i/o aptitud davant la feina,

➢ La relació que té amb els companys/es d'aula.

➢ Si hi ha algun entrebanc amb algun mestre.

➢ Quins són els seus punt forts i quins són els seus punts febles.

➢ Què es pot fer per mantenir el punts forts i potenciar els més febles.

➢ Com podria millorar algun aspecte personal.

➢ Cap a on orienta i/o podria orientar el seu futur (treball de cicle superior).

➢ Què el preocupa i com podem solucionar-ho.

➢ Que l'alumne/a comenti algun incident d'escola que no vol dir davant del grup.

És a dir intentem que l'alumne/a disposi, de tant en tant, de moments personals amb el tutor/a per tal que exterioritzi les seves necessitats i rebi els consells necessaris per a tirar endavant.


També et pot interessar...