Protecció al menor

Les escoles Vedruna compartim una Proposta Educativa, amb uns eixos vertebradors i un estil educatiu que posen la persona en el centre del procés educatiu.

 

En coherència amb aquests principis, ens comprometem a vetllar per oferir un ambient familiar i de confiança per fomentar que tots els membres de la comunitat educativa se sentin segurs i protegits. A més, volem garantir el creixement personal de l'alumne, sense cap entorn que pugui esdevenir ofensiu o degradant  i que atempti contra la seva dignitat i integritat.

 

Des del conjunt d'Escoles ens comprometem a:

 

  • Prevenir les situacions de risc a través de l'orientació i de la formació de la comunitat educativa.
  • Anul·lar les situacions de risc en espais físics.
  • Detectar les situacions de risc de qualsevol membre de la comunitat educativa.
  • Assegurar l'exercici de les funcions d'assistència i de protecció immediata.
  • Garantir la comunicació i notificació dels supòsits de sospita o certesa de conflictes, ja siguin greus, moderats o lleus.
  • Possibilitar l'activació dels recursos per a la protecció  o, en el seu cas la derivació als diferents serveis per a l'estudi i seguiment de la situació.
  • Millorar la derivació i coordinació entre les diferents institucions que estan implicades en el circuit davant de qualsevol procés (centre educatiu, EAP, Serveis socials, serveis de salut, cossos de seguretat, equips tècnics, DGAIA). 
  • Garantir l'efectivitat del dret de les persones de rebre l'atenció o la protecció que requereixin en cada cas preservant-ne la privacitat.

  
També et pot interessar...