Projecte Lingüístic

ÚS DE LA LLENGUA EN ELS DIFERENTS ÀMBITS

 

ÀMBIT RELACIONAL: 

L'escola utilitza la llengua catalana com a llengua de relació i comunicació tant en les activitats internes com en les de projecció externa (famílies, comunitat educativa, ...)

 

ÀMBIT DOCENT: 

En totes les activitats docents es considera prioritari l'ús de la llengua catalana, atès que és la que s'utilitza com a llengua vehicular i d'aprenentatge.

Totes les àrees s'imparteixen en llengua catalana (exceptuant la llengua castellana i la llengua anglesa)  i aquesta s'empra en totes les activitats, orals i escrites, com són: explicació del mestre, material didàctic, llibres de text i activitats d'avaluació. 

 

ÀMBIT ADMINISTRATIU: 

El català és la llengua pròpia de la gestió del centre (comunicats, arxiu, informes,...), de les activitats internes i també ho és de les de projecció externa (comunicats als pares, circulars, etc.).

 

ÀMBIT D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS: 

Aquestes activitats també s'imparteixen en català. Entenem que la llengua catalana és un mitjà de comunicació i de relació, per tant, utilitzem tots els recursos necessaris per tal que les produccions orals i escrites siguin funcionals i significatives (cartells, conferències, intercanvis d'experiències, ...).

 

TRACTAMENT DE LES LLENGÜES.

 

La nostra Escola està inserida en la realitat sociocultural de Catalunya. Ens definim com Escola Catalana, no tan sols en l'aspecte de la llengua sinó en el coneixement de les nostres arrels (història, cultura, tradicions, costums,...).

 

Partint d'aquest fet, podem dir que: 

1.- La Llengua Catalana és la llengua vehicular de comunicació i aprenentatge a l'escola, tant a les classes com en la gestió administrativa del centre.

        

2.- La Llengua Castellana és, a l'escola, la segona llengua d'ensenyament-aprenentatge. Com a tal s'introdueix, a nivell oral, en el primer nivell del Cicle Inicial d'Educació Primària, i a nivell escrit, en el segon nivell de l'esmentat cicle.

 

3.- La Llengua Anglesa és la llengua estrangera i s'introdueix com a activitat complementària al segon cicle de l'Educació Infantil (P-3, P-4 i P-5)  i a nivell curricular al començament del primer nivell del Cicle Inicial d'Educació Primària.

 

4.- L'escola vetllarà perquè qualsevol alumne que arribi al centre amb una llengua familiar diferent del català no en quedi discriminat i se senti acollit. L'escola té elaborat el Pla d'Acollida del Centre. En aquest hi consta, entre d'altres coses, la progressió bàsica que ha de fer un/a alumne/a, per tal de poder valer-se per ell/a mateix/a en la llengua vehicular del centre.

 

5.- Paral·lelament, es treballarà la importància del plurilingüisme i la necessitat d'usar la llengua catalana com a llengua comuna de cohesió social. Alhora es potenciarà el respecte per a totes les llengües, la importància de la diversitat lingüística i cultural i la necessitat de preservar les llengües minoritàries.

 

Arxius d'interèsTambé et pot interessar...