Atenció al públic:

9:00h.-13:00h./15:00h.-17:00h.

Santa Joaquima, 2-4

08243 Manresa

93 873 99 47

vedrunamanresa@vedruna.cat

Preinscripcions

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2023-2024
LLAR D’INFANTS, INFANTIL 2N CICLE I PRIMÀRIA

LLAR D’INFANTS

CALENDARI

PROCEDIMENT

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció amb la documentació necessària i acreditativa per correu electrònic a l’adreça secretaria@vedrunamanresa.cat o presencialment a la secretaria de l’escola en horari de 9 a 14h o bé de 15.30 a 16.30h.
En cas de dubtes, podeu telefonar al 93 873 99 47.

Documentació necessària

 • Imprès de sol·licitud: Descarrega el document
 • Fotocòpia DNI del pare i la mare o tutor/a
 • Fotocòpia del llibre de família (la pàgina dels pares i la pàgina on consti el nen/a)
 • Fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne/a

Documentació acreditativa dels diferents criteris generals de baremació (només s’ha de presentar si s’al·leguen)

 • Documentació acreditativa del domicili familiar (només és necessari si l’adreça que consta al DNI no és la mateixa que fareu constar a l’imprès de preinscripció ) o del domicili del lloc de treball, si és el que s’al·lega.
 • Certificat de disminució, igual o superior al 33%, del Departament d’Acció social i Ciutadana, de l’ICAM o d’altres organismes competents d’altres comunitats autònomes, de la persona que al·legui aquesta condició.
 • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.
 • Situació laboral activa del pare i la mare: Certificat de l’empresa amb data del mes d’abril / maig de 2023 o bé nòmina del mes de març / abril de 2023 o certificat de la vida laboral expedit durant el mes d’abril o maig de 2023. En el cas de treballadors autònoms, l’última declaració trimestral d’IVA o bé l’últim rebut.

Criteris generals

 • Existència de germans/es matriculats al centre, tutors legals o familiars fins a segon grau de consanguinitat que hi treballin: 40 punts
 • Domicili familiar situat dins del municipi: 30 punts
 • Quan a instància del pare o la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, es prengui en consideració, en lloc del domicili, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest es trobi a la ciutat de Manresa: 20 punts
 • Discapacitat de grau igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a, germà o germana: 10 punts

 

Criteris complementaris

 • Tenir la condició legal de família nombrosa o de família monoparental: 15 punts
 • Situació laboral activa del pare i de la mare o tutors de l ́infant (famílies on treballen tots dos progenitors/tutors) o, en el cas de família monoparental, la persona titular: 10 punts
 • Fill/es d’exalumnes del nostre centre escolar: 15 punts

Si, després de l’aplicació dels criteris de prioritat anteriorment esmentats, subsisteix la situació d’empat, l’ordenació de les sol·licituds afectades es farà per sorteig públic.

INFANTIL 2n CICLE I PRIMÀRIA

CALENDARI

 • Del 6 al 20 de març: Presentació de sol·licituds Infantil i Primària
 • Del 8 al 20 de març: Presentació de sol·licituds ESO
 • Del 3 de març: Publicació de l’oferta inicial
 • 21 d’abril: Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
 • Del 21 de març al 27 d’abril: Presentació de reclamacions a la llista amb puntuació provisional
 • 3 de maig: Publicació de la llista amb la puntuació, resoltes les reclamacions
 • 9 de maig: Sorteig. Clica per accedir a GENCAT i veure els resultats.
 • 11 de maig: Publicació de la llista ordenada
 • 9 de juny: Publicació de l’oferta final
 • 12 de juny: Publicació de la llista d’admesos i la llista d’espera
 • Del 20 al 28 de juny: Procés de matrícula del 2n cicle d’educació infantil i l’educació primària

PROCEDIMENT

Les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper.

Trobareu l’enllaç per poder fer la sol·licitud al web https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/

Sol·licitud Electrònica

Mitjançant certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc.

Si no es disposa de cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil, l’idCat Mòbil.

Sol·licitud en suport informàtic

Quan no es pot obtenir identificador digital.

Caldrà omplir el formulari i adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i afiliació (DNI, llibre de família, etc), juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no s’hagi pogut validar.

Inicia el procés

1.- Entra a l’enllaç
2.- Selecciona l’etapa.
3.- Vés al Punt 2. Presenta la sol·licitud de preinscripció.
4.- Enllaç

Com obtenir l’IdCat Mòbil

Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i trobareu les instruccions pas a pas de com fer-ho.

Preguntes freqüents

Puc presentar dues sol·licituds a dos centres diferents per uns mateixos estudis?

No, en cap cas. S’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de preferència els diferents centres als que us interessa inscriure la vostra filla o fill.

Si tinc dubtes omplint la sol·licitud on em puc adreçar?

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per mail o telèfon, i us ajudarem a complimentar el procés.

Com puc saber els criteris pels barems i la seva puntuació?

Trobareu tota la informació sobre criteris, calendari i la resta d’informació respecte el procés de preinscripció a la pàgina web: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

Informació

 • Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud.
 • El codi de centre de la nostra escola és 8020383 , el necessitareu per indicar a quin centre voleu preinscriure-us.
 • Demaneu al vostre centre actual el Núm. d’Identificació de l’alumne a RALC (en el cas de P3, només se us demana si estan escolaritzats a la Llar) per poder lligar la sol·licitud al seu expedient acadèmic i personal. 

Si teniu dubtes també podeu consultar la Guia per a la preinscripció en línia.

Atenció des de l’escola:

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola. Oferim entrevistes personalitzades online per resoldre dubtes i fer aclariments.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website